Vnitřní směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU MAT Consulting spol. s r.o.

IČ: 28868773, se sídlem Oldřichova 304/28, Praha 2 – Nusle, 128 00 (dále jen „Společnost“) s ohledem na nezbytnost plnění úkolů Společnosti v oblasti ochrany oznamovatelů, zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležité realizace práv a povinností upravených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně fyzických osob, které oznamují porušení práva Unie a v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb. ze dne 2.6.2023 o ochraně oznamovatů (dále jen „Legislativa), vydává tuto: vnitřní směrnici o zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Směrnice”)

Čl. I.

Účel vydání vnitřní směrnice

Účelem vydání této vnitřní Směrnice je přijetí a provedení vhodných technických a organizačních opatření k oznamování možného protiprávního jednání a k zajištění ochrany oznamovatelů.

Čl. II.

Výklad pojmů
Pro účely této vnitřní směrnice se rozumí:

 • legislativní úprava:
  • směrniceEvropskéhoparlamentuaRady(EU)2019/1937zedne23.října2019 o ochraně fyzických osob, které oznamují porušení práva Unie a
  • zákon č.171/2023Sb. ze dne2.6.2023 o ochraně oznamovatelů
 • „Oznámení“ (§2):
  • obsahujein formace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo může dojít u subjektu – zaměstnavatele, se kterým je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce
  • má znaky trestné hočinu, přestupku nebo porušení (nejen výše uvedených) legislativa právních předpisů
   • výkon práce se zde rozumí závislá práce vykonávaná v pracovně právním vztahu, služba, výkon funkce nebo dobrovolnická činnost či odborná praxe (i ucházení se o práci, ….)
  • odvetná opatření (§4):
   • je jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a může mu způsobit újmu:
    • rozvázání pracovního poměru, přeložení na jinou práci, apod.
    • uložení kárného opatření, trestu, pokuty, snížení mzdy, platu nebo osobního příplatku, atd.
 • zaměstnavatel:
  • subjekt, který je povinný, tj. má více než 50 zaměstnanců nebo obec s min. 10000 obyvateli
  • zavede vnitřní oznamovací systém pro ústní i písemné podání Oznámení včetně uveřejnění těchto cest
  • a určí příslušnou osobu,která je bezúhonná, svéprávná a zletilá, k výkonu činnosti dle §11
  • je jím MAT Consulting spol.sr.o., IČ: 28868773,se sídlem Oldřichova 304/28, Praha 2 – Nusle
 • příslušná osoba:
  • je veřejně označena, je uveřejněno její telefonní číslo, email nebo jiná adresa pro doručování oznámení od všech oznamovatelů
  • přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení a eviduje v elektronické evidenci údaje o přijatých Oznámeních po dobu 5 let (datum přijetí, jméno, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele – kvůli totožnosti a datum ukončení posouzení o důvodnosti oznámení a jejich výsledek)
  • zaměstnavatel určuje tuto osobu: pí ing. Holatová Markéta
 • ministerstvo spravedlnosti:
  • určuje pověřené státní zaměstnance, kteří vykonávají jeho působnost podle této legislativy
  • přijímá a posuzuje Oznámení
  • poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů
  • uveřejňu je na svých webových stránkách informace nápomocné k řešení podání, přejatých oznámení i posuzování, o právech a povinnostech oznamovatele i jeho postup při odvetném opatření
  • vykonává kontrolu povinností povinného subjektu, určuje nápravu porušení
 • přestupky projednává MS:
  • nepravdivé oznámení (až 50000 Kč) – oznamovatel
  • odepření přijetí oznámení, nedokončení úkonů po přijetí Oznámení (až 100 000 Kč)
 • příslušná osoba
  • nezajištění možnosti podat oznámení, vystavení odvetnému opatření, nevyrozuměníovýsledcích posouzení a příp. nápravných opatření (až 1 000 000 Kč) – povinný subjekt o bráněnívpodání,odvetnéjednáníatd…

Čl. III.
Postup oznamování a postup po učinění oznámení

 • oznamovatel podá některou z níže uvedených cest (jsou uveřejněny www.stránkách společnosti) své Oznámení:
  • oznameni@matconsulting.eu
  • +420 774 413 223
  • proklik na webových stránkách společnosti
  • poštovní schránka společnosti na adrese Oldřichova 304/28, Praha 2
 • do 30 dnů jej příslušná osoba vyrozumí o posouzení důvodnosti Oznámenípokud oznámení bude důvodné, navrhne též nápravné opatření
 • vše musí být nestranné, pod vlivem mlčenlivosti dle podstaty této legislativy
 • vše je elektronicky evidováno, bez přístupu jiných, nepříslušných a nepověřených osob

Čl. IV.
Působnost směrnice

 • vztahuje se na všechny osoby, které jsou ve vztahu, ať už obchodním či pracovněprávním, s povinným subjektem

Čl. V.
Odpovědnost

 • povinný subjekt plní svou povinnost prostřednictvím příslušné osoby, která přebírá odpovědnost za průběh a řešení nastalých situací dle této legislativy

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti 1.8.2023.